EMMK logo Eesti Motomatkajate Klubi - Estonian Touring MC Mootorratta pilt
  alumine logo osa
Klubi KlubiUudised UudisedMotomatkamine MotomatkamineKontakt Kontakt
motosygis (10).JPG
Klubi
Esileht Esileht
Uudised Uudised
Klubi Klubi
Motomatkamine Motomatkamine
- - - - - - -
MotoSügis MotoSügis
- - - - - - -
Talvekas Talvekas
MotoSurvival MotoSurvival
Esileht arrow Klubi
Klubi
Klubi põhikiri 2017

EESTI MOTOMATKAJATE KLUBI PÕHIKIRI

Mittetulundusühing Eesti Motomatkajate Klubi (edaspidi nimetatud: Klubi) põhikirja käesolev redaktsioon on kinnitatud 21. juuni 2017 üldkoosoleku otsusega.

1 ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing Eesti Motomatkajate Klubi (inglise keeles Estonian Touring MC), lühendatult EMMK (edaspidi Klubi) on füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus, mis tegutseb oma liikmete omavalitsuse alusel, demokraatia printsiipidel ning isetasuvuse põhimõttel.

1.2 Klubi on kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis kasutab oma tulusid üksnes oma põhikirjaliste eesmärkide ja ülesannete täitmiseks. Klubi on eraõiguslik juriidiline isik, tal on oma sümboolika ja atribuutika.

1.3 Klubi asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.4 Oma tegevuses juhindub Eesti Motomatkajate Klubi Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning käesolevast põhikirjast.

2 KLUBI EESMÄRGID JA TEGEVUSVALDKONNAD
2.1 Klubi eesmärkideks on:

2.1.1 motohuviliste ühendamine;

2.1.2 mototurism ning selle edendamine;

2.1.3 motokultuuri ning liiklusohutuse parandamine;

2.1.4 luua võimalus keskusteluks kõigis avalikkust huvitavates asjades, laskumata poleemikasse poliitilistel ega usulistel teemadel;

2.1.5 toetada inimeste ettevõtlikkust ning julgustada inimesi aktiivselt osalema organiseeritud ühistegevuses taotlemata majanduslikku kasu.

2.2 Eesmärkide saavutamiseks Klubi:

2.2.1 arendab klubilist tegevust, ühendab inimesi, kes on huvitatud mototurismist, sõlmib ja arendab loomingulisi ning ärialaseid kontakte välisriikide motohuvilistega;

2.2.2 teeb koostööd teiste motoklubidega;

2.2.3 loob võimalused koostööks Klubi eesmärke jagavate ühingute ja üksikisikutega Eesti Vabariigis ja välisriikides;

2.2.4 korraldab koostööst huvitatud ühingutega kohtumisi, kokkutulekuid ja reise;

2.2.5 korraldab motokultuuri ning liiklusohustust parandavaid üritusi;

2.2.6 toetab Klubi liikmete ning nende perede matka- ja spordiüritustest osavõttu;

2.2.7 korraldab heategevus-, spordi-, meelelahutus- ja tuluüritusi vajalike rahaliste vahendite saamiseks;

2.2.8 võtab vastu toetusi ja annetusi nii Eesti kui ka kolmandate riikide juriidilistelt või füüsilistelt isikutelt kas iseseisvalt või pädevate organisatsioonide vahendusel;

2.2.9 kasutab saadud rahalisi ning muid materiaalseid ja mittemateriaalseid vahendeid Klubi eesmärkide saavutamiseks;

2.2.10 tegeleb seadusega lubatud piires majandustegevusega;

2.2.11 arendab ja hoiab käigus Klubi eesmärkide saavutamiseks interneti kodulehekülge ning omab klubi nimele või tegevusele viitavat internetidomeeni;

2.2.12 teeb muid toiminguid, mis ei ole vastuolus kehtivate õigusaktidega.

3 KLUBI LIIKMESKOND, LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1 Klubil on liikmed, kes tegutsevad Klubi eesmärkide elluviimisel.

3.2 Klubi liikmeks võivad olla kõik vähemalt 16-aasta vanused isikud, kes järgivad Klubi põhikirja.

3.3 Klubi liikmeks vastuvõtmine toimub taotleja kirjaliku avalduse alusel. Alaealise taotleja puhul on lisaks vajalik lapsevanema kirjalik nõusolek. Liikmeks vastuvõtmise otsustab Klubi juhatus. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek. Klubi liikmeks astumisel makstakse sisseastumistasu, mille suuruse määrab Klubi üldkoosolek.

3.4 Klubi liikmed maksavad liikmemaksu ja teisi makseid, mille suuruse ja maksmise korra määrab kindlaks Klubi üldkoosolek.

3.5 Klubi liige võib avalduse alusel Klubist välja astuda. Väljaastumisavalduse vaatab läbi ja rahuldab juhatus. Väljaastumise eeltingimuseks on, et jooksva aasta rahalised kohustused on Klubi ees täidetud.

3.6 Kui Klubi liige ei järgi Klubi põhikirja või ei täida Klubi juhtorganite poolt antud seaduslikke korraldusi, võib liikme juhatuse otsusega Klubist välja arvata. Liikme Klubist väljaarvamise korral sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata. Klubist välja arvatud liikmele tuleb tema Klubist väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada. Kui liikme väljaarvamise otsustab juhatus, võib liige nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt. Üldkoosolek võib väljaarvamise otsuse väljaarvatud liikme avalduse alusel kehtetuks tunnistada.

3.7 Igal Klubi liikmel on õigus:

3.7.1 osaleda Klubi tegevuses;

3.7.2 osaleda sõna- ja hääleõigusega Klubi üldkoosolekutel;

3.7.3 valida Klubi juhtorganeid;

3.7.4 olla valitud Klubi juhtorganitesse (välja arvatud alaealised liikmed);

3.7.5 osaleda Klubi tegutsemist puudutavate küsimuste arutamisel;

3.7.6 teha ettepanekuid kõigis Klubi tegevust puudutavates küsimustes;

3.7.7 võtta osa Klubi poolt korraldatavate ürituste ettevalmistamisest;

3.7.8 saada täielikku informatsiooni Klubi tegevuse kohta;

3.7.9 astuda Klubist välja;

3.7.10 võtta osa Klubi tegevusest ja kaasa aidata Klubi põhikirjaliste eesmärkide täitmisele.

3.8 Iga Klubi liige on kohustatud:

3.8.1 kinni pidama Klubi põhikirjast ning täitma Klubi üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid vastavalt käesolevale põhikirjale;

3.8.2 suhtuma heaperemehelikult Klubi varasse ning kokkuleppel osalema selle hooldamisel, korraldamisel, hankimisel;

3.8.3 kasutama Klubi varustust, atribuutikat ja sümboolikat Klubi poolt ettenähtud korras;

3.8.4 tasuma liikmemaksu ja teisi makseid vastavalt Klubi üldkoosoleku poolt kehtestatud korrale;

4 KLUBI JUHTIMINE
4.1 Klubi kõrgeimaks juhtorganiks on klubi liikmete üldkoosolek (edaspidi "üldkoosolek"), kus igal klubi liikmel on üks hääl ja mille ainupädevuseks on:

4.1.1 Klubi tegevussuundade kindlaksmääramine;

4.1.2 Klubi juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;

4.1.3 põhikirja vastuvõtmine ja muutmine;

4.1.4 Klubi tegevuse põhiküsimuste arutamine ja nende kohta otsuste vastuvõtmine;

4.1.5 Klubi majandusaasta aruande ja likvideerimisaruande ärakuulamine ja kinnitamine;

4.1.6 Klubi juhatuse liikmega tehingu tegemise, selle tehingu tingimuste ja tema vastu nõude esitamise otsustamine ning selles tehingus või nõudes Klubi esindaja määramine;

4.1.7 Klubi varade kasutamise kindlaksmääramine, kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine või asjaõigusega koormamise otsustamine;

4.1.8 Klubi eelarve kinnitamine;

4.1.9 Klubi juhatuse või vähemalt 1/10 Klubi liikmete poolt esitatud küsimuste lahendamine;

4.1.10 Klubi ühinemine ja jagunemine;

4.1.11 Klubi tegevuse lõpetamise otsustamine;

4.1.12 Revidendi määramise vajalikkuse otsustamine ning vajadusel revidendi määramine.

4.2 Klubi üldkoosolek kutsutakse juhatuse poolt kokku mitte harvem, kui üks (1) kord aastas. Klubi üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse või 1/10 Klubi liikmete nõudmisel. Koosolek kutsutakse kokku Klubi ruumidesse paigutatava teatega ning kirjalikult taasesitataval kujul saadetavate teadetega, mis saadetakse Klubi liikmetele nende viimasel teadaoleval kontaktaadressil või telefoninumbril vähemalt 3 nädalat enne üldkoosoleku toimumisaega.

4.3 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest, välja arvatud Klubi põhikirja muutmine ja Klubi likvideerimise otsustamine, milleks on vaja 2/3 häälteenamus. Põhikirjas ettenähtud mittetulundusühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsutakse kokku uus üldkoosolek kuid mitte varem kui 3 nädala möödudes. Korduvkoosolek on otsustusvõimeline olenemata kohale tulnud liikmete arvust.

4.4 Klubi juhatus valitakse otsesel avalikul või salajasel hääletamisel.

4.5 Klubi üldkoosoleku käik ja vastuvõetud otsused kantakse koosoleku protokolli, kus märgitakse ära klubi nimi ja asukoht, koosoleku toimumise aeg ja koht, koosoleku juhataja ja protokollija nimed, koosoleku päevakord, vastuvõetud otsused koos hääletustulemustega, otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema eriarvamuse sisu. Protokolli ärakirjad peavad olema kättesaadavad kõigile Klubi liikmetele. Protokolli allkirjastavad üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Üldkoosolekul osalejad kinnitavad oma osalemist allkirjaga nimekirjas või digiallkirjastades protokolli;

4.6 Klubi üldkoosolekute vahelisel ajal tegeleb Klubi asjadega, esindab Klubi ja juhib Klubi tegevust juhatus:

4.6.1 kuhu kuulub kolm (3) kuni viis (5) liiget, kes valitakse üldkoosoleku poolt.

4.6.2 kes peab arvestust Klubi liikmete ja varade kohta;

4.6.3 viib ellu Klubi üldkoosoleku otsuseid;

4.6.4 lahendab jooksvaid probleeme ja küsimusi, valmistab ette perspektiivplaane.

4.6.5 Juhatuse volitused kehtivad kolm (3) aastat;

4.7 Klubi juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui kord kvartalis. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthääleenamusega, häälte võrdsuse korral otsustatakse nii, nagu hääletas koosoleku juhataja.

4.8 Klubi juhatuse esimees:

4.8.1 valitakse juhatuse poolt nende endi seast;

4.8.2 tegutseb juhatuse koosolekute ja Klubi üldkoosolekute juhatajana;

4.9 Juhatuse esimees ja juhatuse liikmed:

4.9.1 korraldavad Klubi igapäevast tööd vastavalt juhatuse ja Klubi üldkoosoleku otsustele;

4.9.2 esindavad Klubi suhetes teiste isikute ja organisatsioonidega nii kodu- kui ka välismaal;

4.9.3 kindlustavad Klubi üldkoosolekute ja juhatuse otsuste elluviimise;

4.9.4 määravad kindlaks Klubi sisseastumis- ja liikmemaksude korra, trahvide ning preemiate suuruse ja tasumise ning väljamaksmise korra;

4.9.5 võimaldavad igakordse otsuse alusel Klubi sisseastumis- või liikmemaksu tasumist maksu suurusele vastava või suurema teenuse või töö osutamisega;

4.9.6 tegutsevad Klubi nimel põhikirja alusel, käsutavad Klubi vara ja rahalisi vahendeid vastavalt Klubi üldkoosoleku ja juhatuse otsustele, annavad välja volitusi, avavad pangaarveid ja teostavad teisi Klubi eesmärkide saavutamiseks vajalikke toiminguid kooskõlas kehtivate seaduste ja muude õigusaktidega. Omavad finantsdokumentide ja muude Klubi dokumentide allkirjastamise õigust.

4.10 Klubi juhatuse liikmed peavad olema Klubi liikmed, kellel on õigus olla valitud.

4.11 Klubi juhatus korraldab klubi raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele. Pärast majandusaasta lõppu koostab Klubi juhatus raamatupidamisaruande ja tegevusaruande, mis esitatakse üldkoosolekule. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek ja sellele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

5 KLUBI VARA
5.1 Klubi vara moodustub:

5.1.1 Klubi liikme sisseastumis-, liikme- ja osamaksudest;

5.1.2 varalistest annetustest ja eraldistest;

5.1.3 Klubi tegevuse eesmärkide täitmisel tekkida võivatest ning muudest laekumistest;

5.1.4 intellektuaal- ja tööstusomanditest.

5.2 Sisseastumis-, liikme- ja osamaksu suuruse kehtestab Klubi liikmete üldkoosolek. Varalised annetused ja eraldised võivad olla sihtotstarbelised ja mittesihtotstarbelised. Klubi üldkoosoleku otsusega võidakse ette näha teisi makseid Klubi tegevusest tulenevate kulutuste katmiseks.

5.3 Klubi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omamine ei ole vastuolus seadusega.

5.4 Klubi vara arvestuse tagab Klubi juhatus.

5.5 Klubi vastutab oma varaliste kohustuste eest kogu oma varaga.

6 KLUBI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE
6.1 Klubi on asutatud määramata ajaks.

6.2 Klubi lõpetab tegevuse:

6.2.1 Klubi üldkoosoleku otsuse alusel;

6.2.2 kohtu otsuse alusel;

6.2.3 muul seaduses sätestatud alusel.

6.3 Ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustab üldkoosolek seaduses ettenähtud juhtudel ja korras, kui selle poolt hääletab rohkem kui 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.

6.4 Klubi lõpetamise korral valib üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, kes lahendab likvideerimismenetlusega seonduvaid küsimused vastavalt seadusele.

6.5 Klubi lõpetamise korral kuulub vara pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõudeid mitte esitanud teadaolevate võlausaldajate raha deponeerimist üleandmisele tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

 
Motomatkamise ajaloost Eestis

Motomatkamise ja klubi tekkimise ajaloost

Mootorratta sõit sai alguse 1895, kui Eestisse toodi esimene mootorratas Hildebrandt-Wolfmuller Saksamaalt. Paar aastat hiljem ilmusid Prantsuse Cyklonett, Belgia FN ja Sardea. Pisut hiljem 1902 saksa Wandererid.

Esimesed statistilised andmed pärinevad aastast 1926, siis oli riigis 318 mootorratast. Motoalane tegevus aktiviseerus 30-ndatel, moodustati esimesed klubid. Aastal 1933 liituti FIM organisatsiooniga. Samal perioodil said alguse võidusõidud Pirita ringrajal.

Loe edasi...
 
Juhatus

Eesti Motomatkajate Klubu juhatusse kuuluvad:

Raido Remmelg
Kalle Kindel (juhatuse esimees)
Mari Öö Sarv
Enn Poola
Toomas Veersoo

Juhatuse e-posti aadress on juhatus ät emmk.ee.  

 
Eetilise tegevuse põhimõtted

Väärtustame ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseme nendest väärtustest lähtudes. Meie koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel.

Oma igapäevases tegevuses lähtume Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest.

EMMK-i eetikakoodeksi kinnitab organisatsiooni üldkoosolek 2014 a kevadel. Eetikakoodeksi koostamise aluseks oleme võtnud Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal Tartus vastuvõetud dokument “Vabaühenduste eetilise tegevuse põhimõtted” .

 
Liikmeks astumine

Eesti Motomatkajate Klubi liikmeks saab astuda iga vähemalt 16-aastane motohuviline, kellele meeldib tsikliga sõita, matkata ja reisida ning kes teab, mida tähendab motokultuur :) Liikmeks saamiseks tuleb tutvuda klubi põhikirjaga, täita avaldus, liikmeankeet ja tasuda liikmemaks. Huvi korral küsi lisainfot avalduse ja ankeedi täitmiseks: E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

Kõigil klubi liikmetel on nimeline e-posti aadress ja saadaval on jooksev info klubi e-postilistis. Liikmetel on õigus kaasa lüüa klubi puudutavates otsustes ja soetada klubi sümboolikaga jopesid, särke jms. Klubi poolt korraldavatele üritustele on osavõtutasu erihinnaga. Samuti on klubiliikmetele soodustused Streetmotos, Matkaspordis jm.

Kuna klubi on Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni täieõiguslik liige, on EMMKi kaudu võimalik osaleda sellistel rahvusvahelistel üritustel nagu FIM Rally ja FIM Motocamp.

Lisaks muule on klubiruumides olemas lastetuba ja klubis lastesõbralikud inimesed ;) Abi saab nii reisi-, matka- kui ka tsiklialastel teemadel. Klubis korraldatakse Valge Lina nimelisi matkalugude pildi- ja videoesitlusi ning räägitakse mitmetel muudel aktuaalsetel teemadel nagu näiteks liiklusseaduste uuendused. Ja muidugi avaldatakse klubi liikmete matkalood ka EMMKi veebil matkajuttude rubriigis.

Iganädalased klubiõhtud toimuvad kolmapäeviti, algusega 19:00 klubi ruumides aadressil Pärnu mnt. 323.